Všeobecné podmienky súťaži na časovej osi (walle)

Organizátor SÚŤAŽE

Organizátorom všetkých súťaží prebiehajúcich na Facebook page Profighters je: BOVE s.r.o., Nám. Dr. Alberta schweitzera 194, Stará Turá 91601.

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 22611/R (ďalej uvedený slen ako „organizátor“).

Všeobecné podmienky

Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky súťaže prebiehajúce na časovej osi (walle) Facebook page Profighters. Konkrétna súťaž bude vyhlásená formou súťažného príspevku na časovej osi, v ktorom budú stanovené konkrétne pravidlá príslušnej súťaže spolu s výhrou. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade, ak budú pre niektorú súťaž na časovej osi Facebook page Profighters definované osobitné súťažné podmienky, špecifické pre konkrétnu súťaž, považujú sa takéto špecifické podmienky za podmienky doplňujúce tieto všeobecné podmienky. V prípade rozporu medzi týmito všeobecnými podmienkami a špecifickými podmienkami konkrétnej súťaže majú prednosť špecifické podmienky. Zapojením sa do ktorejkoľvek súťaže na časovej osi (walle) súťažiaci zároveň potvrdzuje, že bez výhrad súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami súťaží uverejnených na časovej osi (walle) Facebook page Profighters.

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá k právnym úkonom (dovŕšila 18 rokov veku), má vytvorený užívateľský profil na Facebooku a súhlasí s podmienkami súťaže. Súťažiacim môže byť tiež fyzická osoba mladšia ako 18 rokov a/alebo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, avšak takáto osoba môže výhru prevziať len v zastúpení svojho zákonného alebo iného oprávneného zástupcu. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a spoločnosti Profighters.

URČENIE VÝHERCU

Výherca resp. výhercovia budú určení spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa platne zapojili do hry, na základe podmienky určenia výhercu stanovenej v rámci súťažného príspevku. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže s konečnou platnosťou. Vzhľadom na technické podmienky priebehu súťaží na časovej osi (walle) si organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o určení výhercu v sporných prípadoch.

VÝHRA

Výhru v súťaži nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej ceny, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote ceny.

Výhra presahujúca sumu 350 EUR vrátane DPH je predmetom dane z príjmu fyzických osôb v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

ODOVZDANIE A PREVZATIE VÝHRY

Výhra bude výhercovi zaslaná poštou alebo odovzdaná osobne, ak sa organizátor nedohodne s výhercom inak. Výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť,

t.j. skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhrala. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. V prípade, ak výherca nebude reagovať na oznámenie o výhre do 24 hodín od odoslania informácie o výhre organizátorom a nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry, nárok súťažiaceho na výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel. V prípade súťaží, kde je pre uplatnenie výhry potrebné okamžité potvrdenie výhercu, že výhru prijíma a okamžité zaslanie prípadných ďalších kontaktných údajov, je výherca povinný reagovať na oznámenie organizátora bezodkladne, najneskôr do 30 minút. Nesplnenie tejto povinnosti má za následok stratu nároku na výhru bez akejkoľvek náhrady a organizátor si zároveň vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, pre ktorého platí povinnosť reagovať na oznámenie o výhre rovnako, ako je uvedené v predchádzajúcej vete.

ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁTORA

Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.

OSOBNÉ ÚDAJE

Účasťou v súťaži a poskytnutím svojich údajov, vrátane osobných údajov, každý súťažiaci dáva súhlas organizátorovi k spracovaniu jeho údajov v rozsahu, ktorý súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže a jeho účasti v súťaži a na marketingové a reklamné účely v akejkoľvek forme. Súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaci udeľuje na vopred neurčenú dobu. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora. Dňom doručenia takéhoto oznámenia organizátorovi sa súťažiaci považuje za nesplňujúceho podmienky súťaže, je zo súťaže vylúčený, stráca nárok na ďalšiu účasť v súťaži vrátane nároku na výhru. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Súťažiaci v prípade získania výhry udeľuje organizátorovi súhlas so zverejnením svojho mena a priezviska, fotografie a video dokumentácie z procesu odovzdania, využitia výhry a z iných aktivít spojených so súťažou (pokiaľ boli vyhotovené) na internetových stránkach a na Facebook page organizátora BOVE s.r.o. a s ich bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade získania výhry môže byť organizátorom požiadaný o vyhotovenie a zaslanie fotografie s výhrou, pričom v prípade jej poskytnutia súťažiaci zároveň udeľuje organizátorovi súhlas so zverejnením fotografie na internetových stránkach a na Facebook page organizátora BOVE s.r.o. a s jej bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, oto a video materiáloch.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá súťaže, ako i ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý realizuje svoju účasť v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi. Za takéto konanie sa považuje najmä kupovanie hlasov, výmena hlasov za hlasovanie v inej súťaži, dodatočné odstraňovanie alebo upravovanie hlasov a komentárov, zapojenie sa do súťaže alebo získavanie hlasov prostredníctvom automaticky naprogramovaných skriptov alebo softvérov a pod. V prípade vylúčenia súťažiaceho zo súťaže zaniká jeho právo na všetky výhry v súťaži. Organizátor súťaže je oprávnený zverejniť meno vylúčeného súťažiaceho na Facebook page Profighters na Facebooku s uvedením dôvodov jeho vylúčenia zo súťaže. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, Facebooku, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

Súťaže nie sú žiadnym spôsobom sponzorované, podporované, riadené alebo inak prepojené so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci vedome poskytuje svoje údaje organizátorovi, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytnú ,budú použité výhradne na obchodné a marketingové účely.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook. You understand that you are providing your information to the organizer and not to Facebook. The information you provide will only be used for promotional purposes only.