Všeobecné podmínky soutěži na časové ose (wallu)

Organizátor SOUTĚŽE
Organizátorem všech soutěží probíhajících na Facebook page Profighters je: BOVE s.r.o., Nám. Dr. Alberta schweitzera 194, Stará Turá 91601.

Zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, vložka č.j. 22611/R (dále uvedený slen jako „organizátor“).

Všeobecné podmínky
Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny soutěže probíhající na časové ose (wallu) Facebook page Profighters. Konkrétní soutěž bude vyhlášena formou 
soutěžního příspěvku na časové ose, ve kterém budou stanovena konkrétní pravidla příslušné soutěže spolu s výhrou. Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že
budou pro některou soutěž na časové ose Facebook page Profighters definovány zvláštní soutěžní podmínky, specifické pro konkrétní soutěž, považují se takové
specifické podmínky za podmínky doplňující tyto všeobecné podmínky. V případě rozporu mezi těmito všeobecnými podmínkami a specifickými podmínkami konkrétní
soutěže mají přednost specifické podmínky. Zapojením se do kterékoli soutěže na časové ose (wallu) soutěžící zároveň potvrzuje, že bez výhrad souhlasí s těmito
všeobecnými podmínkami soutěží zveřejněných na časové ose (wallu) Facebook page Profighters.
PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům (dovršila 18 let věku), má vytvořený uživatelský profil na Facebooku a
souhlasí s podmínkami soutěže. Soutěžícím může být také fyzická osoba mladší 18 let a/nebo osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům, avšak taková osoba
může výhru převzít pouze v zastoupení svého zákonného nebo jiného oprávněného zástupce. Z účasti na soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a
společnosti Profighters.
URČENÍ VÝHERCE
Výherce resp. výherci budou určeni ze všech soutěžících, kteří se platně zapojili do hry, na základě podmínky určení výherce stanovené v rámci soutěžního příspěvku.
 Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže s konečnou platností. Vzhledem k technickým podmínkám průběhu soutěží na
časové ose (wallu) si organizátor vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodovat o určení výherce ve sporných případech.
 

VÝHRA

Výhru v soutěži není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné ceny či jakéhokoli jiného náhradního plnění odpovídajícího hodnotě ceny.

Výhra přesahující částku 350 EUR včetně DPH je předmětem daně z příjmu fyzických osob ve smyslu § 9 ods. 2 písm. m) zákona è. 595/2003 Sb. o dani z příjmů ve 
znění pozdějších předpisů.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝHRY
Výhra bude výherci zaslána poštou nebo předána osobně, nedohodne-li se organizátor s výhercem jinak. Výherce je povinen na požádání prokázat organizátorovi svou
totožnost, t.j. skutečnost, že je osobou, která výhru vyhrála. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. V případě, že výherce nebude
reagovat na oznámení o výhře do 24 hodin od odeslání informace o výhře organizátorem a nepotvrdí svůj zájem o převzetí výhry, nárok soutěžícího na výhru
zaniká, i když se o výhře nedozvěděl. V případě soutěží, kde je pro uplatnění výhry zapotřebí okamžité potvrzení výherce, že výhru přijímá a okamžité zaslání
případných dalších kontaktních údajů, je výherce povinen reagovat na oznámení organizátora neprodleně, nejpozději do 30 minut. Nesplnění této povinnosti má za
následek ztrátu nároku na výhru bez jakékoli náhrady a organizátor si zároveň vyhrazuje právo vylosovat náhradního výherce, pro kterého platí povinnost reagovat
na oznámení o výhře stejně, jako je uvedeno v předchozí větě.
ODPOVĚDNOST ORGANIZÁTORA
Na výhru v soutěži nevzniká právní nárok, výhru nelze vymáhat, a to ani prostřednictvím soudu. Organizátor nehradí soutěžícím žádné náklady, které jim vzniknou
v souvislosti s jejich účastí v soutěži. Organizátor neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím, zřeknutím se, resp.
nevyužitím výhry.
OSOBNÍ ÚDAJE
Účastí v soutěži a poskytnutím svých údajů, včetně osobních údajů, každý soutěžící dává souhlas organizátorovi ke zpracování jeho údajů v rozsahu, který soutěžící
poskytl za účelem realizace soutěže a jeho účasti v soutěži a pro marketingové a reklamní účely v jakékoli formě. Souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžící
uděluje na předem neurčenou dobu. Soutěžící může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu sídla
organizátora. Dnem doručení takového oznámení organizátorovi se soutěžící považuje za nesplňujícího podmínky soutěže, je ze soutěže vyloučen, ztrácí nárok na
další účast v soutěži včetně nároku na výhru. Práva dotyčných osob při zpracování osobních údajů jsou upravena v § 28 a násl. zákona 122/2013 Sb. o ochraně
osobních údajů. Soutěžící v případě získání výhry uděluje organizátorovi souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení, fotografie a video dokumentace z procesu předání, využití
výhry az jiných aktivit spojených se soutěží (pokud byly vyhotoveny) na internetových stránkách a na Facebook page organizátora BOVE s.r.o. as jejich bezplatným
dalším šířením v masmédiích, v hromadných informačních prostředcích a jiných audio, foto a video materiálech. Soutěžící bere na vědomí, že v případě získání výhry
může být organizátorem požádán o pořízení a zaslání fotografie s výhrou, přičemž v případě jejího poskytnutí soutěžící zároveň uděluje organizátorovi souhlas se
zveřejněním fotografie na internetových stránkách a na Facebook page organizátora BOVE s.r.o. as jejím bezplatným dalším šířením v masmédiích, v hromadných
informačních prostředcích a jiných audio, oto a video materiálech.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech kdykoli, bez náhrady a jednostranně omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž a její pravidla. 
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit ze soutěže kteréhokoli soutěžícího, který porušil a/nebo porušuje pravidla soutěže, jakož i
kteréhokoli soutěžícího, který realizuje svou účast v soutěži jednáním v rozporu s dobrými mravy. Za takové jednání se považuje zejména kupování hlasů, výměna
hlasů za hlasování v jiné soutěži, dodatečné odstraňování nebo upravování hlasů a komentářů, zapojení se do soutěže nebo získávání hlasů prostřednictvím
automaticky naprogramovaných skriptů nebo softwarů a pod. V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže zaniká jeho právo na všechny výhry v soutěži.
Organizátor soutěže je oprávněn zveřejnit jméno vyloučeného soutěžícího na Facebooku page Profighters na Facebooku s uvedením důvodů jeho vyloučení ze
soutěže. Organizátor není zodpovědný za funkčnost internetového spojení, Facebooku, ani za žádné služby, které neprovozuje sám nebo za pomoci spolupracujících
třetích osob. Soutěže nejsou žádným způsobem sponzorovány, podporovány, řízeny nebo jinak propojeny se společností Facebook. Soutěžící vědomě poskytuje své údaje
organizátorovi, a nikoli společnosti Facebook. Informace, které soutěžící poskytnou, budou použity výhradně pro obchodní a marketingové účely. Tato propagace je v žádném případě sponsored, vedena nebo administered by, nebo spojena s, Facebook. You understand that you are providing your information
to organizátor a není Facebook. The information you provide will only be used pro promotional purposes only.