Obchodní podmínky

 

Všeobecné podmínky soutěži na časové ose (wallu)

Základní informace

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené na dálku v e-shopu www.profighters.cz, www.profighters.cz mezi prodávajícím a kupujícím dle Zákona na ochranu spotřebitele č.j. 102/2014 Sb.

Prodávajícím je: BOVE s.r.o., Náměstí Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá 91601. IČO 45404640, DIČ 2022984414. Tel. +421 907 300 930, e-mail: info@profighters.eu. Zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, vložka č.j. 22611/R.

Kupujícím je spotřebitel, t.j. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti zaměstnání nebo povolání. Nákup uskutečněný podnikatelským subjektem se řídí dle Obchodního zákoníku č.j. 513/1991 Sb.

Orgánem dozoru pro ochranu spotřebitele je Inspektorát SOI pro Trenčianský kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

Objednávka a uzavření smlouvy

Odeslání vyplněné objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy dle Občanského zákoníku, na základě nabídky prodávajícího v e-shopu. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

 

Ceny zboží

Všechny ceny produktů v e-shopu jsou konečné, včetně všech daní. Prodávající je plátcem DPH. Cena produktu nezahrnuje náklady na doručení. 
Ty jsou uvedeny na stránce a v nákupním košíku ještě před dokončením objednávky, kde kupující vidí i celkovou cenu objednávky včetně nákladů na dodání zboží.

 

Platba za zboží

Prodávající akceptuje platbu za objednané zboží způsoby, které jsou uvedeny na stránce http://www.profighters.cz/informace/vsetko-o-nakupe .

Součástí objednávky e-shopu je povinnost kupujícího zaplatit cenu prodávajícímu za objednané zbož

 

Dodání zboží

Není-li dodací lhůta uvedena u produktu, platí, že prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 30 dnů.

Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (s výjimkou dopravce) převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se 
a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 

Reklamační řád

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. 
Nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o použité věci,
odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba na nové zboží je 24 měsíců, která běží od převzetí zboží kupujícím.
Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, záruční doba neskončí před uplynutím této lhůty. Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem, je 12 měsíců. Záruční list se vystavuje na žádost kupujícího. K uplatnění reklamace postačuje doklad o koupi. Má-li zboží vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti,
pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.
Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci
nebo má právo od smlouvy odstoupit.
Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší
počet vad věc řádně užívat.
Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, na adrese sídla prodávajícího, případně na korespondenční adrese Nám.
Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá. Je-li však v záručním listě uveden záruční servis, který je v místě prodávajícího nebo
v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v záručním servisu. Záruční servis je povinen opravu provést ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku,
vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí. Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění
reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později;
vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy
odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím jen na základě odborného 
posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s
odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode
dne vyřízení reklamace. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, prodávající v dokladu o vyřízení reklamace uvede,
komu může kupující zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny
ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže
odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu
uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady.
Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Je-li reklamace uplatněna e-mailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění
reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení
reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo může využít pouze spotřebitel.

Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, 
nebo pokud se
a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
  • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
  • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl porušen  
  • prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.
Kupující může uplatnit právo na odstoupení smlouvy v písemné podobě nebo na jiném trvalém nosiči (např. e-mailem), případně odesláním vyplněného
formuláře, který je dostupný na http://www.profighters.cz/informace/vse-o-nakupu. Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy iv poslední den 14denní lhůty. Po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů kupujícímu veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy
nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem,
jako kupující použil při své platbě. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu vrácení platby.
Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení
nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení
nabízený prodávajícím. Při odstoupení od smlouvy prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než je mu zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět
prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k
převzetí zboží. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty. Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží a také náklady na
vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění
vlastností a funkčnosti zboží. Kupující má po doručení zboží možnost odzkoušet jeho funkčnost, nemůže však zboží používat, odstupuje-li od smlouvy. Za účelem zjištění povahy,
charakteristik a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat jej pouze takovým způsobem, jakým by mu to bylo umožněno
v „kamenném“ obchodě. Od kupujícího se vyžaduje, aby během lhůty pro odstoupení od smlouvy se zbožím manipuloval a kontroloval jej s náležitou péčí.
Například zakoupené kšiltovky nebo čepice by měl kupující jen vyzkoušet, ale neměl by je nosit, a zboží by mělo vrátit s původními visačkami či jinými ochrannými
nebo identifikačními prostředky.

 

Alternativní řešení sporů

Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@profighters.eu), pokud není spokojen se způsobem, kterým 
prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo
na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen
subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby dle §3 zákona 391/2015 Z.z. Seznam
subjektů ARS lze nalézt na stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz. Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské
činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo
souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota
sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s
DPH.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující (je-li fyzická osoba) oznámí prodávajícímu své jméno, příjmení, adresu pro doručení včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailu.

Kupující (v případě je-li právnická osoba nebo podnikatel) oznámí prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ nebo DIČ, číslo telefonu a
e-mailovou adresu. Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Zákona č.j. 122/2013 o ochraně osobních údajů a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné k uzavření
spotřebitelské smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití k plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém
obchodě. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, po přihlášení. Osobní údaje mohou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuty třetím stranám – doručovacím společnostem (kurýrem). Prodávající může zpracovávat osobní údaje pro marketingové účely (například pro odesílání newsletteru nebo e-mailů o novinkách, slevách, akcích apod.), a to jen se
souhlasem kupujícího. Tento souhlas poskytuje kupující dobrovolně zaškrtnutím příslušného políčka při registraci v e-shopu a/nebo při odesílání objednávky. Pro tento
účel prodávající zpracovává nezbytné údaje, kterými jsou jméno, příjmení a e-mailovou adresu kupujícího. Svůj souhlas se zpracováním údajem pro marketingové účely
může kupující kdykoli odvolat například odesláním zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího se žádostí o odhlášení z newsletteru. Osobní údaje využívané pro market
ingové účely nebudou poskytnuty třetím stranám.
Marketingový informační systém prodávajícího je registrován v Evidenci informačních systémů osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na základě písemné žádosti může kupující od prodávajícího žádat:
  • potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje kupujícího zpracovávány,
  • informace o zpracování osobních údajů,
  • seznam osobních údajů, které jsou o kupujícím předmětem zpracování,
  • opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování; likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může kupující požádat o jejich vrácení; likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona.
Kupující může na základě písemné žádosti u prodávajícího namítat vůči:

zpracování osobních údajů kupujícího, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich 
likvidaci,využívání osobních údajů kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku nebo poskytování osobních údajů uvedených pro účely přímého marketingu. Kupující při podezření, že její osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu na ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních
údajů. S cílem zajistit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory – cookies, díky kterým si internetový
obchod může na určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastaveních (např. přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod.). Internetový obchod prodávajícího
používá soubory cookies k zapamatování uživatelských nastavení kupujícího a pro nezbytnou funkcionalitu internetového obchodu. Kupující může všechny soubor
cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude
kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset manuálně upravovat některá nastavení a některé služby nebo funkce internetového
obchodu nemusí být funkční. Slevové poukazy nelze uplatnit na již zlevněné produkty. Slevy nelze kombinovat